Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Β΄ Κύκλου Πράξης (mis 5035246)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035246, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2711/892/Α3 /19-04-2019 (ΑΔΑ 6ΞΤΥ465ΧΙ8-ΥΩΩ) Απόφαση Ένταξης στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ολοκληρώθηκε η  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων Β΄ κύκλου που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται:Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων  και απορριφθέντων του Β΄ κύκλου επιλογής αιτήσεων .Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας καθώς καιγια τα αποτελέσματα της εξέτασης της αίτησης τους και από το site του Φορέα https://110.sis.edu.gr/, από το μενού«Υποβληθείσες Αιτήσεις – Αναζήτηση»Οι υποψήφιοι  που απορρίφθηκαν,  έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την  ημέρα ανάρτησης του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο 110@sis.edu.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης  (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.

Footer Image