Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Πράξης (mis 5035246)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035246, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2711/892/Α3 /19-04-2019 (ΑΔΑ 6ΞΤΥ465ΧΙ8-ΥΩΩ) Απόφαση Ένταξης στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ολοκληρώθηκε η  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά.    

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται:

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων  και απορριφθέντων κατά αύξουσα σειρά.

Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας καθώς και  για τα αποτελέσματα της εξέτασης της αίτησής τους και από το site του Φορέα https://110.sis.edu.gr/ και ειδικότερα από το μενού  «Υποβληθείσες Αιτήσεις – Αναζήτηση».   

Οι υποψήφιοι  που απορρίφθηκαν,  έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την  ημέρα ανάρτησης του πίνακα. 

Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο 110@sis.edu.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης  (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων. 

Μετά το πέρας της εξέτασης τυχόν ενστάσεων θα ακολουθήσει η Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων.  
Μπορείτε να δείτε τον  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ πατώντας ΕΔΩ

Footer Image