Περίληψη Πράξης

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων - ΣΙΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035246, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2711/892/Α3 /19-04-2019 (ΑΔΑ 6ΞΤΥ465ΧΙ8-ΥΩΩ) Απόφαση Ένταξης.    

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 1.045 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Σκοπός - Στόχος Πράξης

 • Το έργο απευθύνεται σε 1.045 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους. Βασικός Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται. Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση, η πιστοποίηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Επιλογή ωφελουμένων

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση η οποία θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι πρϋποθέσεις:

 • Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνταικατάτη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημέραπου εισέρχονταιεπίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο ωφελούμενους που θα έχει επιλεγεί οριστικά ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Κατάρτισης, θα αναρτήσει κατάλληλο αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος την συγκεκριμένη ημερομηνία στο ηλεκτρονικό σύστημα, , πέραν της αρχικής επισύναψής του και κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι:

 • αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής,
 • άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και οι φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο «Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr)) και στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών https://www.ypes.gr/category/dioikitiki-anasygkrotisi/mitroo-dimosion-ypiresion/ , όπως αυτά ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

Να είναι εργαζόμενος των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίαςμε σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα:

  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η ΜερικήςΑπασχόλησης Αορίστου η Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
  • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

  Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

  •  Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του/της και άνω
  •  Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Διευκρινίζεται ότι:
 • Δεν απαγορεύεται η ταυτόχρονη συμμετοχή των ωφελούμενων σε άλλες επιδοτούμενεςδράσεις επαγγελματικής κατάρτισης υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  α) δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από την εκάστοτε δράση

  β) δεν είναι κοινές οι ώρες παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης

  γ) είναι διαφορετικό το αντικείμενο κατάρτισης

 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ωφελούμενων σε περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα κατάρτισης στο πλαίσιο του παρόντος έργου / δράσης.
 • Στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται κατ' ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια.


Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης

 

Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται η τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης των. Η επιτροπή για την διαμόρφωση της βαθμολογίας θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτησή του (και τεκμηριώνονται από τα δικαιολογητικά του).

Ομάδα κριτηρίων: Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση του ενδιαφερόμενου

Για την διαμόρφωση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων λαμβάνουμε υπόψη ότι τόσο η επαγγελματική εμπειρία, όσο και το εκπαιδευτικό επίπεδο συμβάλουν στην διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας του εργαζόμενου. Εν πολλοίς αποτελούν τη βάση για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων.

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Α: Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου)

  Στο συγκεκριμένο κριτήριο επιλέγουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαθμολογία σε όσους έχουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και ο λόγος είναι ότι εκτιμούμε πως ένας εργαζόμενος με περισσότερα χρόνια εμπειρίας ενώ έχει εργασιακή ωριμότητα και έχει συσσωρεύσει εμπειρίες και γνώσεις, εντούτοις έχει περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάζει κόπωση, να έχει ανάγκη αλλαγής περιβάλλοντος και να χρειάζεται επικαιροποίηση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του, αφού σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές που συντελούνται σε όλους τους τομείς είναι καταιγιστικές. Αντίθετα οι νεοεισερχόμενοι ενώ το μειονέκτημά τους είναι η απειρία, εντούτοις είναι πιθανόν να έχουν πιο σύγχρονες γνώσεις και περισσότερη όρεξη και διάθεση για να τις αναδείξουν και να εδραιώσουν την θέση τους.

  Επομένως στο κριτήριο αυτό θα μοριοδοτηθεί η συνολική εργασιακή εμπειρία (ανεξαρτήτως δηλαδή επαγγελματικού κλάδου) με κλίμακα μοριοδότησης από 5 μέχρι 10 μόρια. Ειδικότερα η μοριοδότηση θα γίνεται σύμφωνα με τις ημέρες ασφάλισης που θα αναγράφονται στην Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας του κάθε υποψηφίου (εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ περί χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας).

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Β: Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Εκτιμούμε ότι, λόγω της συνθετότητας και της ευρύτητας του περιεχομένου της κατάρτισης, όσο υψηλότερο επίπεδο διαθέτουν οι υποψήφιοι τόσο πιο εύκολο είναι να κατανοήσουν τα θέματα, τα οποία θα αναλυθούν. Επομένως, έχουμε διαμορφώσει κλίμακα μοριοδότησης (5-20 βαθμών), όπου οι απόφοιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μοριοδοτούνται με μικρότερες βαθμολογίες και οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων με την μέγιστη. Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη το αντικείμενο των σπουδών, αλλά μόνο το επίπεδο.


 

Πίνακας Κριτηρίων και Μοριοδότησης

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Δικαιολογητικά* που τεκμηριώνουν τη μοριοδότηση

Ομάδα κριτηρίων: Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση

30

Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου)

(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)

Μέχρι 5 έτη
(έως 1500 ημέρες απασχόλησης)

5

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας,

την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr*

Για την μοριοδότηση του εν λόγω κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες απασχόλησης που αναφέρονται στην Βεβαίωση. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει ως εργασιακή εμπειρία περισσότερες ημέρες από αυτές που αναγράφονται στην Βεβαίωση δύναται να προσκομίσει επιπλέον τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει τις ημέρες απασχόλησης.

Πάνω από 5 έτη
(από 1501 ημέρες απασχόλησης και πάνω)

10

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

0

Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου

(αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

5

Μετα-δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

7

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

15

Μεταπτυχιακός Τίτλος

18

Διδακτορικός Τίτλος

20

Συνολική Βαθμολογία

1η Ομάδα κριτηρίων = 1Α + 1Β

 

 

 • Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογουμένων κριτηρίων επιλογής, για την επιλογή στο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.

   

 • Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 30 μόρια.

   

 • Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, στην σειρά κατάταξης προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής της αίτησης και η οποία θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου).

 

Αντικείμενα Κατάρτισης

Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες κατάρτισης και Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 1045 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και συγκεκριμένα:

 

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στην βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

 

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face)διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται παρακάτω:

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Θεωρία

Σύνολο ωρών κατάρτισης

1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ “STEM” (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS)

100

100

2

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

100

100

3

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

(WEB & MOBILE APPS SPECIALIST)

100

100

4

ΕΙΔΙΚΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING

100

100

 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων.

 

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που  απαιτούν και  εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα.

 

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ “STEM” (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

“STEM” (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

(WEB & MOBILE APPS SPECIALIST)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

ΕΙΔΙΚΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΕΙΔΙΚΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Footer Image