Ανακοίνωση 2ου Κύκλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων αφορούσα την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035249

 

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων - ΣΙΣ  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035246, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2711/892/Α3 /19-04-2019 (ΑΔΑ 6ΞΤΥ465ΧΙ8-ΥΩΩ) Απόφαση Ένταξης. Στο πλαίσιο της Πράξης ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων Β΄ΚΥΚΛΟΥ θα  είναι εκ νέου ενεργή:

από 26 /01/2023 και ώρα 00:00:01 έως και 25/02/2023 και ώρα 23:59:59,

με σκοπό την κάλυψη κενών θέσεων συμμετεχόντων, στις Ομάδες Περιφερειών  Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας και στην Ομάδα Περιφερειών Σε Μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Πελοπόννησος)

Σημαντική Σημείωση:
Α) Από την δυνατότητα υποβολής αίτησης, εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν ήδη στην Πράξη.

Β) Ισχύει το ήδη υπάρχον κείμενο πρόσκλησης του Α΄ κύκλου και  ΜΟΝΟ για υποψηφίους από τις Περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και Σε Μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Πελοπόννησος)
(Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ)

Footer Image