Ανακοίνωση Οριστικών Aποτελεσμάτων Eπιλογής της Πράξης με MIS 5035246

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035246 στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά.   

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας:

Συγκροτείται Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων κατά αύξουσα σειρά, Επιλαχόντων  και Απορριφθέντων για όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

 

Πρόσβαση στον πίνακα των Οριστικών Αποτελεσμάτων μπορείτε να αποκτήσετε

πατώντας  ΕΔΩ

.

.

Footer Image