Παράταση Β΄ Κύκλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων αφορούσα την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035246

 

  • ÜΟ Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων - ΣΙΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035246, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2711/892/Α3 /19-04-2019 (ΑΔΑ 6ΞΤΥ465ΧΙ8-ΥΩΩ) Απόφαση Ένταξης. Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο της Πράξης ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων θα  παραμείνει ενεργή:

  • þμέχρι 24/03/2023 και ώρα 23:59:59 με σκοπό την κάλυψη  κενών θέσεων συμμετεχόντων, και ΜΟΝΟ στις Ομάδες Περιφερειών:  Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας και στην Ομάδα Περιφερειών Σε Μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Πελοπόννησος).
  • þαπό την δυνατότητα υποβολής αίτησης, εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν ήδη στην Πράξη.
  • Ισχύει το ήδη υπάρχων κείμενο Πρόσκλησης του Α΄ κύκλου
  • Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση πατώντας εδώ
Footer Image